ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

1.1 โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36140

โทรศัพท์ 0 – 4487 – 0376 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1

1.2 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1 และบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลนักเรียน

แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นของโรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล ปีการศึกษา 2559