บุคลากร

นางดาหวัน ขอย้ายกลาง

ครูชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนันทกาญจน์ รอญยุทธ

ครู ชำนาญการพิเศษ